นายจีราวุฒิ เข็มพรมมา
นายกสมาคม
สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน ยินดีต้อนรับ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสมาคมปลัดอบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา"การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการคลังการพัสดุวิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการเบิกจ่ายเงินคืนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" (18/4/2559) (เปิดอ่าน 1618)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559" ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุริน (5/4/2559) (เปิดอ่าน 334)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย (9/2/2559) (เปิดอ่าน 387)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตร เรื่อง การบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband) และการดำเนินการทางวินัย ระหว่าง ๑๐-๑๒ มี.ค.๒๕๕๙ ณ รร.ฟอร์จูนริเวอร์วิวฯ อ.เมือง จ.นครพนม (27/1/2559) (เปิดอ่าน 490)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ อ.เมือง จ (18/11/2558) (เปิดอ่าน 752)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณทางการศึกษา การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (2/11/2558) (เปิดอ่าน 1189)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (6/9/2558) (เปิดอ่าน 1255)
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 (ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์) (27/8/2558) (เปิดอ่าน 5532)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 1931)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 2333)
สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน หนังสือที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 (29/4/2559) (เปิดอ่าน 151)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕(หนังสือ ที่ นร ๐๙๑๐/๙๒ ลว.๒๙มี.ค.๕๙) (6/4/2559) (เปิดอ่าน 517)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง การขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (หนังสือ ที่ มท 0804.3/953 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554) (29/3/2559) (เปิดอ่าน 285)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเรื่อง หารือเกี่ยวกับกรณีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี (หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๒๑๒๔๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) (24/3/2559) (เปิดอ่าน 288)
สปสช.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองสาธารณสุขและกองสวัสดิการสังคม หนังสือ สปสช. ที่ สปสช 4.03/493 ลงวันที่ 12 กุมภาพัน 2558 (2/3/2559) (เปิดอ่าน 588)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งหารือกรณีผู้ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมเบิกค่าเช้าที่พักในอัตราเหมาจ่าย (หนังสือ ที่ มท 0808.2/22294 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558) (25/1/2559) (เปิดอ่าน 1858)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559) (25/1/2559) (เปิดอ่าน 1155)
สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งการระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก "ระบบซี" เป็น "ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน" (หนังสือ ที่ นร 0106/ว514 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552) (7/1/2559) (เปิดอ่าน 3013)
สำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5/1/2559) (เปิดอ่าน 824)
สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) (5/1/2559) (เปิดอ่าน 1414)
หัวข้อกระทู้ข่าว
อ่าน/ตอบ
แวะมายาม Ruangkitt Angkornram  4/5/2559 08:42:34
2/ 0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บใหม่สมาคม นายวรพจน์ เข็มปัญญา  14/8/2558 13:46:38
309/ 1
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เลขาธิการสมาคม  14/8/2558 13:43:13
52/ 0
แวะมาเยี่ยมชมครับ นายปรีชา กงภูธร  13/8/2558 15:13:14
61/ 0
เข้ามาเยี่ยม ผู้มาเยือน  11/8/2558 08:55:49
65/ 1
สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน จัดสัมมนาวิชาการ 19-21 พ.ย. 58 จังหวัดอุบลราชธานี
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณทางการศึกษา การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของสถารศึกษาสังหกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี