นายจีราวุฒิ เข็มพรมมา
นายกสมาคม
สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน ยินดีต้อนรับ
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตร เรื่อง การบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband) และการดำเนินการทางวินัย ระหว่าง ๑๐-๑๒ มี.ค.๒๕๕๙ ณ รร.ฟอร์จูนริเวอร์วิวฯ อ.เมือง จ.นครพนม (27/1/2559) (เปิดอ่าน 91)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ อ.เมือง จ (18/11/2558) (เปิดอ่าน 504)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณทางการศึกษา การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (2/11/2558) (เปิดอ่าน 864)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (6/9/2558) (เปิดอ่าน 930)
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 (ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์) (27/8/2558) (เปิดอ่าน 3635)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 1259)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 1309)
สำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือหรือพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบประกอบวิชาชีพครู (20/8/2558) (เปิดอ่าน 479)
รายงานกรรมาธิการ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น (20/8/2558) (เปิดอ่าน 346)
ไฟล์บรรยายหลักสูตรการคำนวณราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจการจ้าง (12/8/2558) (เปิดอ่าน 639)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งหารือกรณีผู้ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมเบิกค่าเช้าที่พักในอัตราเหมาจ่าย (หนังสือ ที่ มท 0808.2/22294 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558) (25/1/2559) (เปิดอ่าน 436)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559) (25/1/2559) (เปิดอ่าน 200)
สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งการระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก "ระบบซี" เป็น "ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน" (หนังสือ ที่ นร 0106/ว514 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552) (7/1/2559) (เปิดอ่าน 1340)
สำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5/1/2559) (เปิดอ่าน 229)
สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) (5/1/2559) (เปิดอ่าน 412)
ไฟล์บรรยายการเปลี่ยนแปลงจากระบบซีสู่ระบบแท่ง อ.บรรลือศักดิ์ สุนทร (30/12/2558) (เปิดอ่าน 712)
การบริหารงานบุคคลเมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง (22/12/2558) (เปิดอ่าน 754)
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือน (ฉบับที่ 4)และค่าจ้างลูกจ้าง อปท.(ฉบับที่ 4) (15/12/2558) (เปิดอ่าน 566)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ ที่ มท 0804.5/ว3244 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558) (8/12/2558) (เปิดอ่าน 319)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น ฉบับที่ 5 (8/12/2558) (เปิดอ่าน 4203)
หัวข้อกระทู้ข่าว
อ่าน/ตอบ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บใหม่สมาคม นายวรพจน์ เข็มปัญญา  14/8/2558 13:46:38
210/ 1
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เลขาธิการสมาคม  14/8/2558 13:43:13
41/ 0
แวะมาเยี่ยมชมครับ นายปรีชา กงภูธร  13/8/2558 15:13:14
45/ 0
เข้ามาเยี่ยม ผู้มาเยือน  11/8/2558 08:55:49
45/ 1
สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน จัดสัมมนาวิชาการ 19-21 พ.ย. 58 จังหวัดอุบลราชธานี
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณทางการศึกษา การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของสถารศึกษาสังหกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี