นายจีราวุฒิ เข็มพรมมา
นายกสมาคม
สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน ยินดีต้อนรับ
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (18/11/2558) (เปิดอ่าน 90)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณทางการศึกษา การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (2/11/2558) (เปิดอ่าน 604)
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (6/9/2558) (เปิดอ่าน 682)
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 (ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์) (27/8/2558) (เปิดอ่าน 1425)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 538)
ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) (20/8/2558) (เปิดอ่าน 388)
สำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือหรือพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบประกอบวิชาชีพครู (20/8/2558) (เปิดอ่าน 222)
รายงานกรรมาธิการ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น (20/8/2558) (เปิดอ่าน 164)
ไฟล์บรรยายหลักสูตรการคำนวณราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจการจ้าง (12/8/2558) (เปิดอ่าน 296)
ความคืบหน้าในงานบุคคลท้องถิ่น โดย เลขาธิการสมาคมฯ (7/8/2558) (เปิดอ่าน 277)
จังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งหารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล (หนังสือ ที่ สส 0023.4/13555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) (26/11/2558) (เปิดอ่าน 22)
สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) (18/11/2558) (เปิดอ่าน 157)
สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง การดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกรณีให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปช่วยราชการแห่งอื่น เป็นการชั่วคราว (12/11/2558) (เปิดอ่าน 49)
สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง ซักซ้อมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู (29/10/2558) (เปิดอ่าน 84)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๘ (27/10/2558) (เปิดอ่าน 164)
การใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการต่างประเทศแต่ไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินของเทศบาล (7/10/2558) (เปิดอ่าน 126)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (28/9/2558) (เปิดอ่าน 237)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ (23/9/2558) (เปิดอ่าน 198)
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (15/9/2558) (เปิดอ่าน 227)
เปรียบเทียบข้อพิจารณากรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขณะปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นฯ (14/9/2558) (เปิดอ่าน 207)
หัวข้อกระทู้ข่าว
อ่าน/ตอบ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บใหม่สมาคม นายวรพจน์ เข็มปัญญา  14/8/2558 13:46:38
117/ 1
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เลขาธิการสมาคม  14/8/2558 13:43:13
26/ 0
แวะมาเยี่ยมชมครับ นายปรีชา กงภูธร  13/8/2558 15:13:14
37/ 0
เข้ามาเยี่ยม ผู้มาเยือน  11/8/2558 08:55:49
36/ 1
สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน จัดสัมมนาวิชาการ 19-21 พ.ย. 58 จังหวัดอุบลราชธานี
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณทางการศึกษา การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของสถารศึกษาสังหกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี