นายจีราวุฒิ เข็มพรมมา
นายกสมาคม
สมาคมปลัด อปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับ
ที่ปรึกษาสมาคม
นายสายสิทธิ์ ไท้ทอง ที่ปรึกษาสมาคม ฯ
   
นายทรงศักดิ์  โอษะคลัง ที่ปรึกษาสมาคม ฯ
   
นายชัยพิชิต เย็นกลาง ที่ปรึกษาสมาคม ฯ
   
พ.จ.ท.ธงชาติ   ทองลิ่มสุด ที่ปรึกษาสมาคม ฯ