นายจีราวุฒิ เข็มพรมมา
นายกสมาคม
สมาคมปลัด อปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการสมาคม
นายจีราวุฒิ  เข็มพรมมา นายกสมาคม
   
 จ.ส.อ.สุนาจ  เอื้อมอุ่น  อุปนายกสมาคม
   
ส.ต.อ.ประสิทธิ์  หาระชาติ อุปนายกสมาคม
   
นายวรพจน์  เข็มปัญญา เลขาธิการ
   
นางสาววาสนา  ถิ่นขาม เหรัญญิก
   
นายวิชา  สังเอียด รองเลขาธิการ
   
นายอุทัย  มีชัย ประชาสัมพันธ์
   
นายสุรเชรษฐ  จานเขื่อง นายทะเบียน
   
 นายธนดล  ประเสริฐศิลป์ วิชาการ
   
นายเอนก  เดชมณี ปฏิคม
   
นายสมพงษ์ คนยืน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์